ԿՈՆԳՐԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

Կազմկոմիտեինախագահ

´³µÉáõÙÛ³Ý ².Úáõ., Ðàõ²-Ç ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý ¨ ·³ÝÓ³å³Ñ, 1 Համալսարանական Հիվանդանոց

 

γ½ÙÏáÙÇï»ÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ

¶ñ³µëÏÇ ².Ø., Ðàõ²-Ç Ý³Ë³·³Ñ, ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î, www.izmirlianmedicalcenter.com

²íáÛ³Ý ².¾., Ðàõ²-Ç ÷áËݳ˳·³Ñ, ¦²ëïÕÇϧ ´Î, www.astghikmc.am

ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý è.Ð., Ðàõ²-Ç Գիտական Քարտուղար՝ êɳíÙ»¹ ´Î, slavmed.am

Սահակյան ՄՌ,տնորեն ՄևՍՎ ԳԲԿ

²Õ³ç³ÝÛ³Ý è.ì., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

²í³Ý»ëÛ³Ý ¶.ì., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ².ì., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý Þ.´., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

¸íáÛ³Ý Ð.ê., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

ºÝáùÛ³Ý Ð.ì., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

¼áõéݳãÛ³Ý Ð.Ø., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

ÞÇÝ¹Û³Ý Æ.Ø., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

سñïÇñáëÛ³Ý ê.²., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

Þ³¹Û³Ý ¶.¶., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

øáã³ñÛ³Ý ².²., ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

æ³í³ËÛ³Ý Ø.Ռ,¦²ñÙ»Ýdz§ гÝñ³å»ï³Ï³Ý ´Î

Շահսուվարյան Վարուժան ՈւԱԿ

Ռաֆիկ Ավետիկյան ¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î

Երվանդ Խաչատրյան¦Æ½ÙÇñÉ۳ݧ ´Î