ԺՈՂՈՎԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ÆÜâ ÜàðàôÂÚàôÜ Î² î²ðºÎ²Ü ¶Æî²ÄàÔàìÆÜ

²Ûë ï³ñÇ Ù»ñ ·Çï³ÅáÕáíÁ ѳٳñÓ³Ïáñ»Ý ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ýí³Ý»É Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ`

  1. ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ÕÇ Ïáõݻݳ ØáëÏáíÛ³Ý áõñáÉá·Ç³Ï³Ý ¹åñáóÇ ¹³ëÁÝóó, áñÁ ÝíÇñí³Í ÏÉÇÝÇ ûÝÏááõñáÉá·Ç³ÛÇÝ ¨ ëïáñÇÝ ÙǽáõÕÇÝ»ñÇ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ýáõÝÏóÇáÝ³É Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇÝ:
  2. ȳå³ñáëÏáåÇÏ áõñáÉá·Ç³ÛÇ ë»ÏódzÛÇ Å³Ù³Ý³Ï åɳݳíáñíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ³é³ç³ï³ñ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ϻݹ³ÝÇ íÇñ³µáõÅáõÃÛáõÝ` íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ÷áõÉ»ñÇ áõÕÇÕ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ ÏáÝý»ñ³Ýë-¹³ÑÉÇ×:
  3. Ø»ñ ï³ñ»Ï³Ý ·Çï³ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ɳå³ñáëÏáåÇÏ áõñáÉá·Ç³ÛÇ å³ñ³åÙáõÝù-¹³ëÁÝóó 黽ǹ»ÝïÝ»ñÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹ áõñáÉá·Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ɳå³ñáëÏáåÇÏ áõñáÉá·Ç³ÛÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ åñ³ÏïÇϳÛÇ áõëáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
  4.  ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·Çï³ÅáÕáíÇ ¨ å³ñ³åÙáõÝù-¹³ëÁÝóóÇ µáÉáñ ·ñ³Ýóí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ Ïïñí»Ý г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í å³ßïáݳϳÝ, ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý (Þؼ) Ïñ»¹ÇïÝ»ñ, áñáÝù 2019Ã-Çó ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõñáÉá·Ý»ñÇ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: